Direct naar inhoud van de pagina

Beschikbare talen:

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Tim Wienk

Een politiek artikel op mijn website, dat had ik zelf niet zien aankomen. In het licht van de Tweede Kamerverkiezingen over een paar dagen, heb ik besloten mijn eigen antwoorden op de StemWijzer-stellingen in een stuk tekst te verwerken.

StemWijzer-resultaten

Allereerst, het resultaat van mijn uiteindelijke StemWijzer-antwoorden:

  1. Piratenpartij NL (80%)
  2. SP (67%)
  3. Partij voor de Dieren, De Burger Beweging (63%)

Ik heb besloten om mijn resultaten en antwoorden op de StemWijzer-stellingen hier te verwerken, om een aantal redenen:

  • Bij veel stellingen neigde ik naar "geen van beide" omdat ik van veel onderwerpen details miste, maar ik wilde toch een mening vormen over veel van de onderwerpen, om tot een relevant resultaat te komen. Door deze tekst te schrijven had ik een extra reden om over een aantal onderwerpen meer na te denken of uit te zoeken.
  • Ik was verbaasd over het feit dat de PPNL er als hoogste resultaat uitkwam, vooral omdat de stellingen niet echt direct te maken hebben met de redenen dat ik al in deze partij geïnteresseerd was.
  • De PPNL krijgt relatief weinig aandacht in Nederland, en ik vond mijn StemWijzer-resultaat positief voor de partij. Als ook maar één ander persoon deze tekst leest en daardoor serieus over de PPNL nadenkt, is dat mooi meegenomen.

Piratenpartij NL

Zoals ik noemde, was ik al geïnteresseerd in de PPNL, met name omdat ze als belangrijkste uitgangspunten digitalisering en privacy hebben, twee onderwerpen waar ik dagelijks mee in aanraking kom tijdens mijn werk en die ik (mede daardoor) ook erg belangrijk vind.

Daarnaast is er naar mijn mening in de politiek (nog steeds) veel te weinig kennis van en aandacht voor alle zaken rondom ICT en digitalisering. Door zelfs maar één zetel voor een partij die hier vol op in zet, zullen de onderwerpen in ieder geval meer in de Tweede Kamer ter sprake worden gebracht, waardoor de andere partijen duidelijker standpunten zullen moeten innemen en er inhoudelijker mee om moeten gaan.

Ik was verbaasd dat de PPNL als eerste partij uit de StemWijzer kwam. Na verder uitzoeken en na de reacties van de partij op de stellingen te hebben gelezen, moet ik concluderen dat mijn overwegend positieve mening over de PPNL eigenlijk te negatief was. Ik vond ze al interessant, maar ze hebben een beter uitgedacht en vollediger programma neergezet dan ik tot nu toe door had, en ze hadden op alle stellingen een doordacht antwoord. Deze antwoorden komen daarbij niet in alle maar wel in veel gevallen overeen met de mijne.

Wat ik niet zo gek maar wel jammer vind, is dat ik het idee heb dat de Piratenpartij door veel mensen niet serieus wordt genomen door de naam, hopelijk wordt dat beter als we er met tijd aan wennen. Ik wist natuurlijk al dat de partij wel serieus is en het zich ook wel breed heeft neergezet, maar dat blijkt beter te zijn dan ik dacht. De PPNL is wel degelijk serieus, er is internationale samenwerking met andere Piratenpartijen en het is zeker het "one issue"-stadium voorbij.

Ik denk dat de PPNL voor veel links-progressief-georiënteerde kiezers die extra waarde hechten aan de "we doen alles op internet"-effecten een goede optie is.

Stellingen en antwoorden

Dit zal het langste deel van dit artikel zijn, hieronder vind je alle dertig stellingen uit de StemWijzer met mijn antwoorden en uitleg van die antwoorden.

1. Bindend referendum

Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden.

Antwoord: Oneens.

Natuurlijk ben ik voor inspraak door "het volk" in beslissingen, maar het probleem met referenda is dat er aan mensen, die in veel van de zaken niet thuis zijn, wordt gevraagd om een mening te geven over vraagstukken waarvan alleen (of soms niet eens) de oppervlakkige delen zichtbaar zijn.

Dit is wat mij betreft juist de reden dat we in onze democratie vertegenwoordigers kiezen. Deze vertegenwoordigers zijn dagelijks met dit soort zaken bezig en hebben daardoor wél de mogelijkheid zich een goede mening te vormen, en om dus een goede beslissing te nemen.

Hoe moet het dan wel werken?

De gekozen vertegenwoordigers hebben ten opzichte van hun kiezers wat mij betreft in ieder geval de volgende twee taken:

  1. Zich uitgebreid en genuanceerd op de hoogte stellen en houden van de (politieke) vraagstukken en oplossingen daaromtrent, om op een goede en eerlijke manier hun kiezers te vertegenwoordigen.

  2. Hun kiezers eerlijk en duidelijk informeren over deze vraagstukken en zich op de hoogte houden van de meningen van de kiezers die zij vertegenwoordigen.

Wanneer dit goed wordt gedaan, is een landelijk referendum niet nodig en worden de politici niet opgezadeld met ondoordachte beslissingen die door "het volk" worden genomen.

Wanneer een volksvertegenwoordiger of partij deze taken niet uitvoert (door alleen populistische en/of oppervlakkige uitleg te promoten, of überhaupt geen navraag te doen bij hun achterban), is deze niet erg vertegenwoordigend bezig, en verdient verdient deze naar mijn mening geen zetel.

2. Maatschappelijke dienstplicht

Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg.

Antwoord: Oneens.

Dit soort verplichtingen zijn naar mijn mening inefficiënt en onnodig. (Jonge) mensen verplicht maatschappelijk werk te laten uitvoeren terwijl zij er niet voor kiezen, werkt niet motiverend en zal daardoor ook niet tot kwaliteit leiden.

Als deel van het onderwijssysteem komt men door stages en/of (af)studeeropdrachten bij organisaties of bedrijven terecht die wél aansluiten bij de ideeën en interesses van de persoon in kwestie.

3. Anoniem solliciteren

Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden.

Antwoord: Oneens.

Discriminatie op deze manier proberen tegen te gaan is symptoombestrijding, het is hetzelfde als elke dag zonder na te denken pijnstillers slikken omdat je hoofdpijn hebt: het is beter om uit te zoeken waarom je hoofdpijn hebt. Het daadwerkelijke probleem wordt hiermee eigenlijk alleen verborgen.

Om deze reden vind ik dat anoniem solliciteren niet de (of een) regel hoeft te worden, maar het moet ook geen probleem zijn als een organisatie dit wel wil inzetten. Elke organisatie (overheid of niet) moet zelf kunnen beslissen of anoniem solliciteren voor hen een meerwaarde heeft.

Als een overheidsorganisatie zich schuldig maakt aan discriminatie op naam (of op andere vlakken), is er wat mij betreft een ander probleem om op te lossen dan een sollicitatie-probleem.

4. Groepsbelediging

Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn.

Antwoord: Oneens.

Het openlijk en bedoeld beledigen van groepen draagt bij aan een samenleving waarin vooroordelen, discriminatie en misschien zelfs haat op basis van het horen bij een groep normaal is.

Op dit moment is het erg populair om van allerlei dingen maar een groep de schuld van te geven, of het nou homoseksuelen of buitelanders zijn. Het lijkt mij erg onlogisch om in deze tijd de regelgeving hierom te versoepelen.

5. Teelt en verkoop wiet

De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden.

Antwoord: Eens.

Het huidige gedoogbeleid rondom wietteelt is naar mijn mening onlogisch en ongezond.

Door het te legaliseren kunnen er voorschriften en kwaliteitseisen komen en kan er zelfs accijns op geheven worden, zoals op alcohol. Op die manier kan er beter en efficiënter worden gecontroleerd en komt het de kwaliteit van de producten (en dus volksgezondheid) ten goede.

6. Vervroegde vrijlating

De vervroegde vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moet stoppen. Zij moeten hun straf helemaal uitzitten.

Antwoord: Oneens.

Allereerst is het belangrijk om te benadrukken dat de vervroegde vrijlating een voorwaardelijke vrijlating is, en kan dit alleen bij straffen van langer dan een jaar.

Verder is het natuurlijk zo dat rechters bij het bepalen van een straf de vervroegde vrijlating al meerekenen, aanpassen maakt in feite dus huidige straffen langer dan bedoeld.

Ik denk/hoop dat, door criminelen een uitzicht te geven op vervroegde vrijlating, er een (extra) reden om is zich te verbeteren en weer normaal in de maatschappij te kunnen functioneren. Wel lijkt het mij goed om na te gaan of er niet vaker of meer vrijheidsbeperkende voorwaarden moeten worden gesteld bij vervroegde vrijlatingen.

7. Vennootschapsbelasting

De belasting over de winst van ondernemingen (vennootschapsbelasting) moet omlaag.

Antwoord: Oneens.

Door dit logisch te beredeneren kom je er al snel op uit dat het verlagen van deze belasting een groot effect op multinationals en een veel kleiner effect op kleine ondermeningen. Deze insteek lijkt me dan ook niet de juiste.

Als er belastingverlichting moet komen voor ondernemingen, dan zijn er andere belastingen om te bekijken (zoals de inkomstenbelasting), waar ook de werknemers voordeel van kunnen merken, of andere opties (zoals atrekposten), waar juist kleine ondernemers meer effect van zullen hebben.

8. Belasting hoogste inkomens

De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen.

Antwoord: Oneens.

Deze stelling is wel erg simpel verwoord, het lijkt opgezet op een manier dat iedereen met een laag- of middeninkomen gelijk "ja" kan zeggen.

Naar mijn mening hoeven de hoogste inkomensgroepen niet per se meer te betalen, maar de lage- en middeninkomens wel minder.

Misschien (maar waarschijnlijk niet) is het zelfs zo simpel als de belastingpercentages op de lage en middelste schijven verlagen, en die op de hoogste schijf verhogen, waardoor mensen met lage en middeninkomens minder betalen en hoogste inkomensgroep ongeveer hetzelfde blijft betalen.

Daarnaast heb ik verschillende politieke partijen horen praten over het bestrijden van belastingontduiking, een hogere belastingverhoging voor die mensen is er niet te bedenken.

9. Tijdelijke arbeidscontracten

De periode waarbinnen je meerdere tijdelijke arbeidscontracten na elkaar kunt afsluiten, moet langer worden dan twee jaar.

Antwoord: Oneens.

Als een bedrijf iemand twee jaar in dienst heeft, is de positie van deze werknemer niet meer echt tijdelijk te noemen, en na twee jaar kan een bedrijf een bepaald vertrouwen in de werknemer hebben.

Het lijkt me dan ook eerlijk dat dit dan ook als een stuk zekerheid voor de werknemer in het arbeidscontract wordt verwerkt.

10. AOW-leeftijd 65

De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden.

Antwoord: Eens.

Hier ben ik het in principe mee eens, hoewel ik liever zou zien dat er meer zou worden aangepast aan de AOW-regeling (of onnodig moet worden gemaakt door het invoeren van een basisinkomen).

Zo lijkt het mij logisch om de AOW-leeftijd te koppelen aan het aantal werkjaren. In de praktijk begint men met fysiek zwaardere beroepen meestal op vroegere leeftijd te werken, terwijl de fysiek minder zware beroepen een langere vooropleiding hebben, waardoor in de praktijk de AOW-leeftijd voor de fysiek zwaardere beroepen gemiddeld lager zou liggen.

Daarnaast vind ik dat iemand zelf moet kunnen kiezen of hij/zij op 65-jarige leeftijd (of na het bepaalde aantal werkjaren) wil stoppen met werken. Voor de "extra" jaren dat iemand doorwerkt (en geen AOW ontvangt), kan de latere AOW-uitkering worden aangepast.

11. Verzekering zzp'ers

Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers).

Antwoord: Oneens.

Als zelfstandig ondernemer kies je juist voor bepaalde vrijheden en verantwoordelijkheden, waaronder ook de vrijheid en verantwoordelijkheid voor keuzes rondom deze verzekeringen. Risico's inschatten is een groot deel van ondernemen, daar hoort dit ook bij. Het lijkt mij daarom niet wenselijk dat de overheid hier verplichtingen aan gaat stellen.

Voor zover ik heb begrepen, is dit vooral een probleem bij schijnzelfstandigen. Schijnzelfstandigheid is een probleem wat op zichzelf moet worden aangepakt, niet door een extra verzekering te verplichten.

12. Leenstelsel studenten

Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen.

Antwoord: Eens.

Onderwijs is heel erg belangrijk voor onze toekomst en moet toegankelijk zijn voor iedereen met een zo laag mogelijke drempel. Het huidige leenstelsel werkt juist averechts, mensen voelen extra stress en onzekerheid over de fincanciële gevolgen van studeren.

Het terug invoeren van de basisbeurs vind ik een logische stap na dit mislukte "experiment".

Daarnaast ben ik wel van mening dat het studentenreisproduct zou moeten worden aangepast om alleen voor een specifiek traject te gelden, in plaats van landelijk geldig te zijn, en dan kan dat wellicht zonder de week-of-weekend-beperking.

Leerkrediet in plaats van eerste vier jaar

Ik ben zelf best onder de indruk van het Vlaamse leerkrediet-systeem, wellicht kan dat systeem als inspiratie kan dienen voor het bepalen van de hoogte van de beurs en het meer passend te maken op deeltijdopleidingen.

In dit systeem begint een student begint met 140 punten welke tijdens de studieloopbaan worden gebruikt en (als alles goed gaat) terugverdiend, op basis van deze punten is een student gesubsidieerd.

In het Nederlandse systeem zou men de hoogte van de beurs kunnen bepalen aan de hand van een gelijkaardig krediet, waarbij voor elke ingeschreven ECTS-credit een punt wordt gebruikt en bij 60 punten in een schooljaar de maximale beurs wordt uitgekeerd. Punten worden terugverdiend door het bijbehorende vak succesvol af te ronden in een schooljaar. Als men een vak niet succesvol afrond, zijn de punten verloren. Zo lang iemand 60 of meer punten heeft, kan hij/zij dus nog steeds aanspraak maken op een volledige beurs, mits ingeschreven voor 60 ECTS-credits.

In het Vlaamse systeem worden de eerste 60 terugverdiende punten dubbel terugbetaald, en wordt er na het afronden van een studie 140 punten afgetrokken van het totaal. Bij een perfecte score zou een student dus nog precies 60 punten over hebben voor een eventuele tweede studie.

13. Geld cultuur

Er moet meer geld naar kunst en cultuur.

Antwoord: Geen van beide.

Hierover heb ik zelf niet echt een mening gevormd, vooral omdat ik geen goed beeld heb van de huidige verdeling van het uitgegveen geld.

Het beeld dat door een groot deel van de politieke partijen wordt geschetst is dat vooral de verdeling moet worden verbeterd, maar dat er niet per se extra geld nodig is.

14. Islamitische immigranten

Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten.

Antwoord: Oneens.

Mensen weigeren op basis van religie gaat in tegen erg belangrijke waarden van Nederland (en van mijzelf): de vrijheid van godsdienst en het recht op een gelijke behandeling.

15. Kinderpardon

In Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers moeten hier kunnen blijven (kinderpardon).

Antwoord: Eens.

Hiervan zijn de precieze details niet gemakkelijk, maar in algemene zijn geldt wat mij betreft: kinderen moeten beschermd worden.

Als een kind is opgegroeid in Nederland, is dat zijn of haar thuisbasis. Door deze gezinnen Nederland te laten verlaten, terwijl de kinderen Nederlands spreken en deel zijn van de Nederlandse maatschappij, worden ze een groot deel van hun leven afgenomen.

Natuurlijk moeten er wel een voorwaarden zijn waaraan voldaan moet worden, met name door de ouders, maar deze moeten wel eerlijk en haalbaar zijn. De manier waarop de ouders zich hebben opgesteld tijdens hun verblijf in Nederland kan daarvoor als uitgangspunt dienen, maar dan moet dat vanaf het begin ook voor hen duidelijk zijn.

16. Onderdak illegalen

De regering moet gemeenten verbieden illegale vreemdelingen onderdak te geven.

Antwoord: Oneens.

Wanneer mensen illegaal in Nederland verblijven (reden daargelaten), moeten ze op een correcte manier worden begeleid om Nederland te verlaten. Mensen geen onderdak meer (mogen) aanbieden lijkt mij niet een goede manier om dit te regelen.

Afgezien van het onmenselijke aspect van het verbieden van het geven van onderdak, wordt ook het uitzettingsproces bemoeilijkt als deze mensen op straat moeten leven, en veroorzaakt het juist overlast voor mensen die hier wel legaal verbijven.

17. Hypotheekrente

De regeling voor de aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden aangetast.

Antwoord: Oneens.

De hypotheekrenteaftrek is samen met de rest van de hypotheekregels, voor zover ik kan inschatten, nu voor het grootste deel goed geregeld.

Echter ben ik wel van mening dat er voor de hypotheekrenteaftrek een maximum mag worden gesteld aan de hoogte van een hypotheek en/of koopsom waarvoor een hypotheek is aangevraagd, zodat het voordeel bij de juiste mensen terecht komt.

18. Verhuurdersheffing

Woningcorporaties moeten meer goedkope huurwoningen bouwen. Daarom moet de belasting die zij betalen over huurwoningen (verhuurdersheffing) worden afgeschaft.

Antwoord: Geen van beide.

Van de details rondom deze verhuurdersheffing weet ik niet veel, vooral om die reden "geen van beide".

Ik ben het er wel mee eens dat er meer goedkope huurwoningen beschikbaar zouden moeten komen, maar ik ben er niet van overtuigd dat deze heffing moet worden afgeschaft. Het lijkt mij logischer als er in plaats daarvan een gerichtere heffingskorting zou zijn die het gewenste beleid (dus op het vlak van type en prijs van woningen, maar ook op het vlak van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid) stimuleert.

19. Schiphol

Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden.

Antwoord: Eens.

Elk bedrijf, dus ook Schiphol, moet kunnen uitbreiden en groeien, zo lang ze zich aan de gestelde regels houden. Voor een luchthaven zijn er daarbij met name regels over omgevingsfactoren belangrijk, maar zo lang Schiphol zich daar aan houdt, vind ik het niet nodig dat de overheid dit zou tegenhouden.

Als de gestelde regels niet goed genoeg zijn, is dat een ander punt, en moet daar over worden gepraat.

20. Kilometerheffing

De regering moet niet het bezit van de auto, maar het aantal gereden kilometers belasten.

Antwoord: Oneens.

Wat mij betreft is het belangrijk om brandstofverbruik te belasten, niet kilometers, en dat gebeurt met de accijns op brandstof al.

Vervuiling heeft te maken met het type en hoeveelheid gebruikte brandstof, niet direct met het aantal kilometers. Het constant optrekken en afremmen in een stad is bijvoorbeeld erg vervuilend, maar dat zijn niet veel kilometers. Door brandstofgebruik te belasten, wordt het gebruik van zuinigere en minder vervuilende brandstof gebruikende auto's gestimuleerd.

Daarnaast is het invoeren van een degelijk systeem waarin niet gefraudeerd kan worden erg complex en duur, zou er allerlei extra informatie bij de overheid terecht moeten komen die nu privé is, en betwijfel ik of dit het autoverbruik van de "grootverbruikers" zou verminderen. Investeren in het openbaar vervoer lijkt mij meer zinvol.

21. Nieuwe wegen

Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe wegen.

Antwoord: Oneens.

Ook hiervoor geldt wat mij betreft dat investeringen in het openbaar vervoer meer zinvol zijn.

Op dit moment is het in veel gevallen zo dat je zekerder bent van je aankomsttijd door met de auto in de file te staan, dan door met de trein te reizen. Door de vertragingen en gerelateerde problemen op te lossen, kunnen mensen het openbaar vervoer meer vertrouwen.

Verder is in de meeste gevallen reizen met auto goedkoper zo gauw je met meer dan één persoon in een auto zit.

Het openbaar vervoer moet betrouwbaarder en aantrekkelijker.

22. Kolencentrales

Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven.

Antwoord: Oneens.

Ik snap dat niet alle kolencentrales in een keer gesloten kunnen worden, maar het lijkt me zeker niet de bedoeling om ze allemaal open te houden.

Stukje bij beetje, maar zo snel als mogelijk, zouden de kolencentrales moeten worden gesloten en vervangen door duurzame alternatieven.

23. Btw-tarief vlees

Voor vlees moet het hoge btw-tarief van 21 procent gaan gelden.

Antwoord: Oneens.

Vlees eten op zich is niet ongezond en vlees kan ook op een duurzame manier worden geproduceerd. Het feit is echter wel dat voor veel mensen minder vlees eten wel gezonder zou zijn dan de hoeveelheid die ze nu eten.

Mensen zouden hiervan bewust worden gemaakt, en zouden moeten leren herkennen wat hun lichaam nodig heeft, dat is voor iedereen anders.

Helemaal geen vlees eten is dus wat mij betreft niet nodig, dat is aan iedereen zelf. Het belastingtarief verhogen naar 21% vind ik daarom geen goed idee, vlees valt "gewoon" onder voedingsmiddelen en het tarief hiervoor verhogen zou het minder toegankelijk maken.

Wat ik wel graag zou zien, is dat de lokale duurzame productie van voeding wordt gestimuleerd. In plaats van specifiek vlees te belasten, zie ik daarom liever kortingen voor lokaal en goed geproduceerd voedsel in het algemeen.

24. Voltooid leven

Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is moeten hulp kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken.

Antwoord: Eens.

Als iemand besluit niet meer te willen leven, is dat zijn of haar keuze die gerespecteerd moet worden, en dat geldt wat mij betreft niet alleen voor ouderen.

Wanneer met genoeg zekerheid kan worden vastgesteld dat deze keuze uit eigen overwegingen is gemaakt en niet op basis van druk of oplosbare problemen voortkomt, vind ik dat iemand ook hulp moet kunnen krijgen het leven te beëindigen.

Wel snap ik dat niet iedereen hier hetzelfde over denkt. In geval van gewetensbezwaren moet een arts dit wat mij betreft kunnen overdragen aan een collega-arts.

25. Afschaffing eigen risico

Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, ook als dat betekent dat de premies omhoog gaan.

Antwoord: Eens.

Een eigen risico heeft in beginsel het doel om een verzekerde voorzichtiger te laten omgaan met hetgeen verzekerd is. Dit gaat voor een zorgverzekering niet op, zorg is juist nodig om "voorzichtig" met je lichaam en geest om te gaan en zou niet belemmerd moeten worden.

Het eigen risico heeft verschillende ongewenste bijeffecten. De belangrijkste zijn naar mijn mening:

  1. mensen met een laag inkomen zijn minder snel geneigd om behandeling te zoeken uit angst voor te veel kosten,
  2. chronisch zieken weten aan het begin van elk jaar al dat ze het eigen risico bij de zorgkosten moeten optellen, waardoor voor deze mensen het eigen risico feitelijk gewoon een hogere premie betekent.

26. Landelijk zorgfonds

Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan verdwijnen.

Antwoord: Eens.

Het huidige stelsel met particuliere zorgverzekeraars werkt niet goed. Zorgverzekeringen zijn ontzettend duur en sprake van marktwerking is er op papier wel maar in de praktijk niet.

Door de basiszorgverzekering via een landelijk zorgfonds te regelen, heeft iedereen tegen een eerlijke vergoeding (weer) toegang tot zorg, en kan gelijk ook de discussie rondom vrije zorg-/ziekenhuiskeuze worden afgesloten.

27. Defensie-uitgaven

De uitgaven voor defensie moeten de komende jaren fors omhoog naar 2 procent van het nationale inkomen (de NAVO-norm).

Antwoord: Geen van beide.

In principe hebben we met de andere NAVO-lidstaten de afspraak gemaakt om 2% van het Bruto Binnenlands Product te besteden aan defensie, in de praktijk zijn er echter maar enkele landen die dit halen, de meeste Europese landen zitten tussend de 1% en 1,5%.

Daarnaast is het met de huidige opstelling van Rusland en Noord-Korea, het voorbereid moeten zijn op eventuele anti-terroristische ingrepen en het volgens vele berichten verouderde en achterstallig onderhouden legermaterieel wel te verklaren dat er meer geld beschikbaar zou moeten komen voor defensie.

Echter kan ik met de informatie die ik heb niet inschatten hoeveel daadwerkelijk nodig is (en dus ook niet of die 2% van BBP reëel is) om voor ons en onze NAVO-bondgenoten alles veilig en in vrede te houden, want dat moet het doel blijven: de vrede bewaren.

28. Europees leger

Er moet een Europees leger komen.

Antwoord: Oneens.

Hoewel dit als een plan klinkt waarmee tijd en geld bespaard kan worden, en waarmee Europa serieuzer kan optreden wanneer dat nodig is, denk ik dat dit in de praktijk niet zo zou uitpakken. Met name door de onzekerheid rondom de EU op dit moment, denk ik dat een project als dit nu opstarten eerder zal leiden tot extra meningsverschillen en meer anti-Europa-gevoelens bij de burgers.

Het lijkt mij wel een goed idee om te kijken naar nauwere samenwerking met de Europese landen op dit vlak, en misschien kunnen gezamenlijke legerplannen eerst op een kleinere schaal (zoals de BeNeLux) worden ervaren.

29. Ontwikkelingshulp

Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen.

Antwoord: Geen van beide.

Met mijn beperkte kennis over het huidige effect en de verdeling van uitgaven voor ontwikkelingshulp kan ik niet aangeven of er meer of minder uitgegeven moet worden.

Zo lang de ontwikkelingshulp is gericht op de lange termijn, door het vergroten van de kennis en verbetering van de marktpositie van een ontwikkelingsland, zodat een land dit op termijn geheel zelf verder kan doorzetten, denk ik dat het geld goed besteed is.

30. EU-lidmaatschap

Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen.

Antwoord: Oneens.

Ik denk dat een verenigd Europa heel belangrijk is voor een klein land als Nederland. De interne markt en het vrije verkeer van personen en goederen is van groot belang voor ons, dit kwijtraken zou dan ook een groot verlies zijn.

Daarnaast is de onderhandelingspositie van een verenigd Europa met andere grote partijen, zoals de Verenigde Staten, een stuk beter als het aankomt op handelsverdragen en het grootschalig aanpakken van de milieuproblematiek.

Dat betekent niet dat ik vind dat de EU op dit moment goed werkt.

Ik ben, bijvoorbeeld, van mening dat het huidige breed verspreide anti-vluchtelingen-sentiment voor een groot deel te wijten is aan slechte voorbereiding en daardoor ad-hoc gemaakte beslissingen binnen de EU. Omdat het gaat om mensen die van buiten de EU-grenzen komen, en er een oplossing moet zijn waar alle EU-leden mee kunnen en willen helpen, vind ik dat het de taak van de EU is om haar leden hier voldoende op voor te bereiden.

Er zijn veranderingen nodig, allereerst op het vlak van transparantie, maar binnen de EU moet ook zeker beter voorbereid en geanticipeerd worden op toekomstige gebeurtenissen, zodat beslissingen gezamenlijk kunnen worden gemaakt voor de tijd.